431/2022 Έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για υπηρεσία εκτός έδρας

431/2022 Έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για υπηρεσία εκτός έδρας

431