43/2019 – Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το Δήμο Πρέβεζας για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

43/2019 – Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το Δήμο Πρέβεζας για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

43