432/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για υπηρεσία εκτός έδρας

432/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για υπηρεσία εκτός έδρας

432