444/2020 Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣ»

444/2020 Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣ»

444_2020