444/2021 «Εξειδίκευση Πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών openABEKT, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης & της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πρέβεζας διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού ποσού 1.116,00 €»

444/2021 «Εξειδίκευση Πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών openABEKT, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης & της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πρέβεζας διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού ποσού 1.116,00 €»

444