461/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

461/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

461_2020