465/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

465/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

465_2020