471/2020 Αποδοχή της έγκρισης πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017 & έγκριση της ανακοίνωσης και ορισμός επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524//80

471/2020 Αποδοχή της έγκρισης πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017 & έγκριση της ανακοίνωσης και ορισμός επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524//80

471_2020