474/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση

474/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Θεόδωρου και Αικατερίνης Τσιντώση

474