475/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών-αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο.

475/2020 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών-αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο.

475_2020