475/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

475/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

475