476/2020 Έγκριση της αρ. 05/2020 μελέτης «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικοί)»

476/2020 Έγκριση της αρ. 05/2020 μελέτης «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικοί)»

476_2020