476/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Γεωργίου ΓΚΑΝΙΑ

476/2019 – Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Γεωργίου ΓΚΑΝΙΑ

476