477/2020 Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης μίσθωσης

477/2020 Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων λόγω μεταβίβασης μίσθωσης

477_2020