479/2018 – Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας

479/2018 – Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας

479