479/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού δια- γωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός φορ- τηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»

479/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού δια- γωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός φορ- τηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»

479_2020