482/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

482/2019 – Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

482