483/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζα»

483/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζα»

483_2020