485/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο :«Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζα»

485/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο :«Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζα»

485