485/2020 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

485/2020 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

485_2020