486/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

486/2019 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

486