488/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020-2021»

488/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020-2021»

488_2020