488/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση μοκετών και χαλιών των Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Πρέβεζας

488/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση μοκετών και χαλιών των Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Πρέβεζας

488