489/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-22 » προϋπολογισμού 1.587.586,01 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

489/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-22 » προϋπολογισμού 1.587.586,01 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

489_2020