490/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.10.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου οπτικών ινών (man) Πρέβεζας στο 2ο Δημοτικό σχολείο.

490/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.10.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου οπτικών ινών (man) Πρέβεζας στο 2ο Δημοτικό σχολείο.

490_2020