492/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.20.6699 με τίτλο “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων “ για την προμήθεια σκόνης πυρόσβεσης

492/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.20.6699 με τίτλο “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων “ για την προμήθεια σκόνης πυρόσβεσης

492_2020