493/2020 Πρακτικό εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησής της πράξης“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

493/2020 Πρακτικό εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησής της πράξης“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

493_2020