494/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “ Μεταφόρτωση κ΄ μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας “ – έγκριση της αρ.7/31-7-2018 μελέτης της Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – κατάρτιση των όρων κ΄ σύνταξη της διακήρυξης για την διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού

494/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “ Μεταφόρτωση κ΄ μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας “ – έγκριση της αρ.7/31-7-2018 μελέτης της Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – κατάρτιση των όρων κ΄ σύνταξη της διακήρυξης για την διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού

494