497/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

497/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

497