498/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

498/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

498