500/2019 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου: Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

500/2019 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου: Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

500