509/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας »

509/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας »

509