512/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

512/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς και Νο 2 ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

512