518/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

518/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

518