520/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 74.000,00€ (με ΦΠΑ)

520/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 74.000,00€ (με ΦΠΑ)

520