524/2019 – Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

524/2019 – Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

524