525/2019 – Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

525/2019 – Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Σ018 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

525