529/2019 – Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

529/2019 – Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

529