537/2021 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

537/2021 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

537