538/2019 – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

538/2019 – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»

538