540/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 173/2011 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Σάββας Κοσμίδης – Θεοφάνης Νάσης – Δημήτριος Ρούγκας Ο.Ε.» κατά 1) του Δήμου Πρέβεζας)

540/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος-αριθμ. καταθ. 173/2011 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Σάββας Κοσμίδης – Θεοφάνης Νάσης – Δημήτριος Ρούγκας Ο.Ε.» κατά 1) του Δήμου Πρέβεζας)

540