541/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας»

541/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας»

541_2020