54/2019 – Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλοποίησης της πράξης«δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών»

54/2019 – Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλοποίησης της πράξης«δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών»

54