543/2020 Ολοκλήρωση Πράξης:«Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004228, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020» / Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης.

543/2020 Ολοκλήρωση Πράξης:«Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004228, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020» / Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης.

543_2020