553/2020 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»

553/2020 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»

553_2020