554/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

554/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

554_2020