557/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο

557/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο

557_2020