558/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.30.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας ».

558/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.30.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας ».

558