559/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.00.6733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

559/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.00.6733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

559_2020