565/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 1. Δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης της τοπικής κοινότητας Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού,40.126,40€.

565/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 1. Δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης της τοπικής κοινότητας Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού,40.126,40€.

565_2020